Dark Shadow!فیلمی از جنس نفرین!

سلام

همواره می گویند خون غلیظتر از آب است و برای همین است که خون، خون را جذب می کند.

نفرین نشانه عشق است !

اگر می خواهید فیلمی برای از جنس نفرین آرک تایپ آفرودیت ببینید!

اگر می خواهید مثالی از پرسفون داشته باشید!

اگر می خواهید نابودگری را در کنار تعهد برای ساختن ببنید

فیلم سایه های تاریکی را از دست ندهید

این فیلم از جنس نفرینهای عشق است با مختصات کلاسیک یک فیلم خون آشامی ولی در کنار شناسایی رفتارهای زنانه فیلم

در این فیلم دو آرک تایپ به زیبایی نشان داده شده است

یکی آفرودیت است و دیگری پرسفون

نکته زیبای فیلم خرد تعهد زناشویی برای نجات از دام آفرودیت است؛ آنچه نسل امروز به آن نیازمند است.

از اینکه مبهم نوشتم از دوستان عذرخواهی می کنم هیجان درک نکات به من اجازه نوشتن متمرکز نمی دهد.

/ 0 نظر / 43 بازدید