ترم تحلیل داستان: دختر با کفشهای قرمز

سلام

نشانه های زندگی

اتفاقهای تکرار شونده

القای احساس آزادی در برابر انتقام درونی

پرداختن اغراق آمیز به لذتهای درون

همه و همه

حکایت انتقام روان ما دارد

داستان دختری با کفشهای قرمز همین حکایت است

دامها و انتقامها

انتقام از زندگی نزیسته

دامهایی در برابر آزادی ما

دامهایی در برابر هیجانهای ما

این داستان به ما کمک می کند تا بفهمیم خود را قربانی بدست آوردن چه چیزهایی کرده ایم.

/ 0 نظر / 33 بازدید