ایمان مانا و میرا

سلام

یادی می کنم از استادان گرانقدرم در دوران دبیرستان که مفهومی را برای من باز کردند و آن ایمان و انواع آن است.

بنابراین ابتدا مفهوم را برای شما بازگو می کنم و سپس نکته ای را برایتان بیان می کنم.

ایمان با توجه به نوع اثری که در دیدگاه ما می گذارد به دو نوع تقسیم می شود:

ایمان مستقر که به مفهوم ایمان مانا، ماندگار و قوی است

ایمان مستودع که به معنی ایمانی میرا است که آمادگی چرخش، خروج و عدم وجود را دارد.

بنابراین خیلی اوقات در مواجه با بسیاری از پدیده ها با این دو نوع دیدگاه وارد میشویم

گاهی نظری و دیدگاهی برای ما ایمان میرا به همراه می آورد. یعنی ما قبول می کنیم. اما در آینده ممکن است که این دیدگاه ما عوض شود.

و در مقابل ایمان مانا و مستقر ایمانی است که بواسطه اثر عمیقی که برجا می گذارد تغییر و تحول در آن دشوار به نظر می رسد.

و اینطور به نظر میرسد که ما در تلاش هستیم که ایمانمان مانا باشد.

 

اما نکته جالب:

خیلی اوقات تلقی ما از ایمان مانا، تعصب، و صلابت در عقاید است وگمان می کنیم ایمانی مانا استکه دچار تغییر و تحول نشود.

در حالیکه به نظر می رسد ایمان مانا دارای یک قدرت پویا یی است که می تواند اشکال بدون را بدون دگرگونی در محتوی عوض کند.

چه جالب که ما از ایمان میرا می ترسیم و گمان می کنیم تغییر نگرشهای دائم ما نشان از میرایی ایمان است. در حالیکه یکی از نشانه های مانایی ایمان، پویایی آن است.

ونگاه کنیم که چقدر از این نوع ایمان واهمه داریم!!!!

بله درست خواندید! واهمه داریم!

از ایمان میرا واهمه داریم زیرا می خواهیم ماندگار باشد چون می خواهیم اصول زندگی را بر اساسش آماده کنیم

از ایمان مانا نیز واهمه داریم زیرا گمان می کنیم ایمان مانا دیدگاه مارا محدود می کند.

بجویید

ایمان مانا

ایمان میرا

در درون خویش

/ 0 نظر / 31 بازدید