سلام

اگر از رنج دیونوسوسی اطلاعی ندارید

اگر سوالی در ذهنتان است که چرا رنج با لذت کنارهم قرار گرفته است...

و اگر زخم دیونوسوس و عبور او را از مرگ متوجه نمی شوید

فیلم پرسه در مه را ببینید

این فیلم دغدغه های گذرا و ماندگار یک دیونوسوس تایپ و وضعیت زندگی او را به خوبی نمایش می دهد.

زنج این فیلم زنج دیونوسوس است و شهاب حسینی نقش آنرا بزیبایی ایفا می کند

داشته های روان ما

درد درون ما

صداهای ناشناخته درون

همه و همه نشانه های زیبایی از دیونوسوس است.

اما نکته در اینجاست که دیونوسوس منتهی به هادس است.

به نکته ای از داستان اسطوره ای اشاره می کنم و آن این است که دیونوسوس دارای مقبره ای در معبد دلفی است در حالیکه عده معتقدند که او از مرگ گذر کرده و به دنیای ما بازگشته است...

این داستان به معنی عبور از حوزه مرگ و درد ناشی از آن است.

این ویژگی در این فیلم به زیبایی به نمایش گذاشته شده است.

همسر دیونوسوس در این فیلم می تواند پرسفون دیده شود. و آیا چیزی غیر از آن هست؟

به گمانم در زمینه فیلم ایرانی کم پیش می آید که فیلمی اینچنین و خالص پیدا شود.