سلام

وقتی با دوستان درباره محتوی آرک تایپ ها و مفاهیم و مصادیق آنها به گفتگو می نشینم

نکته جالبی را متوجه می شوم و در پس آن سوالی اساسی در ذهن من مطرح می شود.

آیا الزاما هر آرک تایپ آنگونه که من تصویر سازی می کنم وجود دارد؟

آیا الزاما حتی اگر ساعتها صرف توضیح یک آرک تایپ کنم می توانم تمام زوایای آنرا شرح دهم؟

آیا می توانیم یک آرک تایپ را بدون قضاوت خودمان و صرفا بر اساس دانش به مخاطبان معرفی کنیم؟

پاسخ سوال خیلی سخت است.

و طبیعتا پاسخ منفی است. زیرا من اگر زئوس را شرح می دهم زئوس از دیدگاه عیسی را شرح می دهم نه الزاما زئوس را

و همین طور تمام آرک تایپها را

حالا می فهمم چرا تعدادی از دوستانم به سراغ اساتید دیگر می رفتند و از آنها استفاده می کردند.

...

نکته جالبی برای من بود.