سلام

فیلم بسیار زیبای The waiting City

را برای آشنایی به زوج دیونوسوس و آتنا معرفی می کنم

ازدواج این دو آرک تایپ، مشقات زیادی دارد از آن جمله اینکه آتنا باید بار واقعیات زندگی را بردوش بکشد و دیونوسوس مسئولیت لذت از زندگی را برعهده دارد.

به نظر میرسد در این مرحله فیونا با استفاده از قدرت دوست داشتن و پرسفون خود، همچنین همسرش با استفاده از پوزیدون و هرمس تعادل ارتباط را بر قرار کرده اند.

اما گام بعدی زندگی مواجه با خلق حیاتی جدیدی است. فرزند!

و در اینجا متوجه یک خیانت می شویم. که فیونا مرتکب شده بدون اطلاع همسرش فرزندش را سقط کرده است.

به گمانم این مرحله از سفر قهرمانی بسیار زیبا نشان داده شده است. آن هنگام که فیونا در برابر حقیقت سرپوش گذاشته شده می شکند و اعتراف می کند.

و حال که بدنبال فرزندخوانده هستند دقیقا به این موضوع مبتلا می شوند و این آزمون بسیار سختی است.

دیونوسوس از آتنا مسئولیت پذیری را یاد می گیرد و آتنا از دیونوسوس انتخاب برای لذت بردن از زندگی در هر لحظه را

نکات بسیار زیبایی در این فیلم نهفته است.

گرچه با تم تبلیغی این فیلم اندکی مشکل دارم اما همین موضوع را در کشف شهود و سفر قهرمانی زن فیونا موثر می دانم.

:)