سلام

بعد از مدتها فیلمی بسیار زیبا در حوزه سفر قهرمانی مرد دیدم

آنقدر این فیلم زیباست که توصیه می کنم با هدف آشنایی ابعاد آنیما و آنیموس در روان مردانه این فیلم را ببینید.

یک هفایستوس زئوس در اوج پولداری!!!

و یک آرس دیونوسوس بیکار فقیر!!!!

تقابل بین آنیمای سرکوب شده و یک بیداری کنند آنیما!!!

دیونوسوس در نقش بیدار کننده حوزه زنانه مرد بسیار موثر است و می تواند در اوج مشکلات و ناتوانی ها برای مرد مرهمی بر دردهایش باشد.

مردی معلول که به دنبال دست و پایی برای خودش است!!! ( این جمله ای از فیلم است) و از ترحم و مراقبت تصنعی متنفر است...

آگهی استخدام برای پرستار شبانه روز می زند.

و در مقابل پسری با هزاران دغدغه خانوادگی  و زندگی و کار... ( زیرا زندگی برای او به سبک دیونوسوس / آرس است) ( دیونوسوس : خدای عشق و شور مستی و آرس: خدای جنگاوری و مرام و معرفت)

بیداری عاطفی

بیداری حوزه های درون

با تغییر رویه و شکستن عادت آغاز می شود.

زیباترین قسمت این فیلم شکستن عادتهای روزمره مرد ثروتمند است.

چیزی که ساختار خشن دنیای مردانه ( زئوس آپولویی) هرگز آنرا برنمی تابد!!!

این فیلم ظرافتهای زخمهای عاطفی را بخوبی نشان می دهد.

آنچه که مارا در دنیای امروز همانند مرد ثروتمندی کرده است که توانایی انجام هیچ کاری را ندارد همانا آرزو ها دست نیافته و غلو شده است. آنقدر دنیای ایده آل ما بزرگ شده است که دیگر رمقی برای رسیدن به آن نداریم.

این فیلم مرا به یاد فیلم سیمون با بازی الپاچینو انداخت

این فیلم از جنس شناختی است زیرا درصد زیادی از فیلم گفتگوست و در جنس این گفتگو ها نیز موضوعاتی نمایان است.

یتیمی، جنگجو، حامی و فرزانگی از آرک تایپهای بیداری قهرمان درون است که در این فیلم مشاهده کردم.