سلام

فیلمی بسیار زیبا

از جنس سفر قهرمانی و تعریف منزلگتاه های مختلف در ابعاد مختلف

این فیلم سقوط یکباره از یتیمی را بخوبی نمایش داده است

و جنگجو را در پیدا کردن شغلی جدید

همچنین پذیرش خاکستر نشینی را

اینکه آیا می پذیریم که برای رشد هزینه کار در پست ترین قسمت طویله را قبول کنیم

اینکه آیا خودمان در سفر می بینیم و یا به هر منزلگاهی و هر کار جدیدی به شدت می چسبیم تا زمانه او را از ما جدا کند...

آیا می دانیم در زندگی به جستجوی چه هستیم

این فیلم روند سفر قهرمانی را بخوبی نشان می دهد.

اینکه حتی اگر شغل مناسب پیداکردید، آماده باشید ممکن است در آن نیز یتیم شوید و آسیب بخورید

اینکه نوع ارتباط شما در سفر قهرمانی تان با زئوس و رئیستان چگونه باشد.

موضوع فیلم جالب است!

زندگی بروی ریل قطار

پولدار بی خانمان!

زیرا زندگی ام سیرک است

دیگران را می خندانم و به هیجان می آورم و پول در میاورم!

این فیلم بزرگترین خطری که ما در سفر قهرمانی تهدید می کند را نشان میدهد و آن

عادت است!!!

عادت کردن به بودن در جایی

ماندن در جایی

داشتن کاری اینچنین

و یا ارتباطی اینچنین

حتی اگر ارتباط با یک نفر است، گویا پیام این فیلم به نظر من این است که:

در ارتباط آماده پذیرش ابعاد مختلف تغییر در نوع ارتباط خود باشید!

نکته جالب برقراری ارتباط با فیل است

نمادی از دو چیز است به گمان من!

آنیمای باهوش درون

و عواطف آگاهانه درون

آن هنگام که می بینیم خیلی راحت میخ مهار او با زنجیر را از جا می کند و به سمت نوشیدنی خویش می رود و سپس بر می گردد و میخ را در سر جایش قرار می دهد.

و در این لحظه این نکته برای من تداعی کرد که شاید ما نیز باید گاهی با عواطف خود این گونه رفتار کنیم...

خانه کجاست؟

برای انسان در سفر خانه کجاست؟

مامن کجاست؟

آنجا که نابود کنیم؟

آنجا که عاشق شویم؟

آنجا که آرام شویم؟

خانه

خانه آنجاست که با صداقت درون رشد کنیم!!!

این است هدیه من به شما از دیدن این فیلم!