سلام

به نکته جالبی پی بردم

و آن این است که فیلم هایی که در آنها سفر قهرمانی انسان در مراحل مختلف نشان داده می شود، یا دارای یک نگاه فرزانه گونه به زندگی است ( مانند فیلم گفتگو با خدا)

و یا باید از جنس کارتون های کودکانه باشد

تا عناصر

تخیل

پذیرش تغییر

مبارزه

معصومیت

تنهایی یتیمی

قدرت حمایت

و ...

در آنها براحتی نمایش داده شود

کارتون ها غالبا جنس تخیل مخاطبان را به سمت یک سفر قهرمانی می برند

کارتونی مانند

بولت از این جنس است

محیطی معصومانه در کنار قهرمانی که او هم بازیگر است،

روبرو شدن او با واقعیت و پذیرش مشخصات دنیای واقعی،

در کنار نمادهای عاطفی و وفاداری

نشانه های جالبی از این جنس هستند

دو نکته جالب برای شما که تصمیم دارید فیلم را ببینید:

به سکانس تمرین چهره برای جلب محبت توجه کنید و نقش عناصر مختلف صورت را ببینید.

دوم به شخصیت راکون به نام راینو دقت کنید که همچنان در محیط معصومانه خود سیر می کند.

این فیلم حرفهای زیادی دارد...