سلام

بودن در لحظه

حس کردن درون بدن

نظارت بر احوالات درونی

دیدن درد درون

متوجه تنش های درونی شدن

متوجه جریان درونی انرژی شدن

لذت از کشش های پر تنش

تنظیم تنفس درون

قدرت آرام کردن بدن در اوج فشار

اینها نکاتی است که در مفاهیم آموزشی یوگا که در کانون یوگا ایران تدریس می شود وجود دارد. و بعد از گذشت حدود یکسال ( پنج ترم) احساس کردم به این دانش باید دینی ادا کنم و مشاهدات خود را بنگارم.

به نظر من یکی از اصلی ترین جنبه های یوگا، غیر از نحوه درست انجام دادن حرکات، بودن در لحظه و قدرت تصور کردن بدن است. چیزی که در مفاهیم روانشناسی تحلیل به آرک تایپ های دیمیتر ( انرژی مادرانه)، هستیا ( انرژی معنی بخش به زندگی) پرسوفن ( انرژی خامی و انعطاف پذیری )، دیونوسوس ( انرژی عشق و لذت )، آپولو ( خدای نظم و قانونگذاری) و پوزیدون ( خدای خشم و عواطف جوشان) اشاره می شود.

دیمیتر را از آن روی گفتم که در این پروسه ها و آساناهای (حرکات) یوگا شما همچون مراقب و پرورش دهنده ای به بدن خودتان نگاه می کنید و کاملا بر آن نظارت دارید. حتی در ادامه شما متوجه نیاز های بدنتان می شوید و می توانید بدنتان را با حرکات مختلف تغذیه کنید. من در آساناهای تعادلی و کششی یوگا متوجه این نکته شدم. مشاهده کردم که گویا در لحظات اولیه آسانا شما مراقب بدن هستید و حضورش را در آن لحظه و نیازش را بر اساس شرایط موجود بررسی می کنید و در آن آسانا می مانید.

هستیا را از آنروی گفتم که گویا با ماندن در حرکات و حضور در لحظات اطراف متوجه وجود دریایی عمیق و عظیم در درون خودمان می شویم که یک یک افکار و اندیشه های مزاحم را کنار می زنیم و به اعماق وجودمان سری می زنیم. همچنین هستیا صاحب حرکات تکرار گونه نیز هست. حرکاتی که در یوگا نیز نشانه هایی از آن است. تکرار حرکات با توجه به بدن. و این نکته بسیار مهمی در هستیا است.

پرسفون را به این دلیل گفتم که قدرت انعطاف پذیری بدن نشان داده می شود. و نکته جالب این است که یوگا برای هر شرایطی برای هر سختی و برای هر موقعیت روحی راه حلی دارد. به عنوان مثال شما در انجام دادن آسانایی خاص ( مخصوصا آساناهای پرانرژی) زود خسته می شوید و بدن شما توانایی حضور در آن آسانا را ندارد. در عوض دانش یوگا موقعیت سبکتری را برای شما انتخاب می کند و حالت ساده تری را عرضه می نماید. و به این دلیل است که یوگا نیز درجات پیشرفته دارد. بنابراین در این دانش من نوعی انعطاف پذیری را مشاهده کردم.

دیونوسوس را بدان جهت آوردم که استاد یوگا همواره از کششهای لذت بخش صحبت می کند. دردی لذت بخش! کششی در درون بدن که از آن لذت می بریم و بودن در لحظه و لذت از حال حاضر را تجربه می کنیم.

آپولو را گفتم بدان دلیل که یوگا و کنترل بدن در لحظات مختلف می تواند به شما قوانین رفتاری بدن را گوشزد نماید و تعادل را در زندگی شما اجرا کند.

و در انتها پوزیدون خدای عواطف را از آن روی آوردم که یوگا به احوال درونی شما در حوزه عواطف آگاهی می بخشد. طوفانی در درون، آرامشی در بیرون! مشاهدات من در حوزه عواطف و یوگا مرا به نکته ای رساند که آنرا با شما به اشتراک می گذارم.

قدرت مشاهده درون و تجسم بدن در کششها و حالتهای مختلف در تنظیم قدرت عاطفی و بروز عاطفی ما موثر هستند. در حقیقت بعد از تجربه این حالات نه کودکانه به سراغ عواطف می رویم و نه غلو آمیز. عواطف نیز در تعادل درونی ما قرار می گیرند.

چقدر جالب که قدرت روانشناسی یونگ بر شناخت احوالات شرق است.

گویا این مفاهیم با دانش شرق همخوانی بسیار زیادی دارد.

تجربه یوگا را به همه دوستان پیشنهاد می کنم.