حضور هادس و مرگ در زندگی که در آن مجبور به نبرد هستم!

در زندگی که هیچ وقتی برای بدنم ندارم،

در زندگی که هیچ وقتی برای هویتم ندارم و صرفا همه چیز در نقش من خلاصه می شود،

در زندگی که همواره باید بجنگم تا حداقل همینجا بمانم،

حال

پیغام مرگی در درون آزارم می دهد.

 

و باز می گردم به سوی لذت از زندگی

چه جالب که پس از پیام هادس و دیدن مرگ، رنگ دنیا برای ما عوض میشود و به دنبال راهی برای رسیدن لذتهای دست نیافته خود هستیم

لیستی تهییه می کنیم از کارهایی که قبل از مرگ باید انجام بدهیم

و همه را تک تک

گام به گام 

به انجام می رسانیم

جوینده سفر قهرمانی 

هادس در دنیای امروزی

آیا در این گونه لحظات تلاش می کنیم که سایه های خود را زیست کنیم؟ ملاقات کنیم؟

 

نکته جالبتر پیفام مادرانه برای تولد فرزندان در آینده است.

آینده ای که فرزندمان را نمی بینیم اما با او به گفتگو می نشینیم

جالبتر آنکه این فیلم هیچ نشانی از امید برای بهبود به شما نمی دهد و شما احتمالا بر اساس کلیشه غالب اینگونه فیلم ها منتظر خروج او از مرگ هستید اما...

ممنونم از دوستانی که دیدن این فیلم را پیشنهاد کردند