سلام

دکتر رابرت جانسون می گوید: برای فراگرفتن روانشناسی سه راه دارید:

"یونگ را یاد بگیرید.

اسطوره های یونان را بخوانید.

تماشاچی باشید.

من روانشناسی را از راه تماشاچی بودن فراگرفتم."

چه جالب که این جمله راز دل درون من بود و من نمی دانستم مسیر سفر من چگونه است تا اینکه این جمله در کتاب طلای درون مرا شگفتزده کرد.

از این رو من نیز مشاهدات خود را با شما خواننده عزیز در میان خواهم گذاشت.