سلام

برای شرکت در دومین کنفرانس جهانی روانشناسی، مشاوره و مربیگری و ارائه دو مقاله ای با موضوعات:

 

دوست داشتنی دست نیافتنی؛ چگونه آتنا بر قله موفقیت می ماند؟

و

فاکتورهای روانی تصمیم ساز بر رفتار اقتصادی زنان سرپرست خانوار

عازم ترکیه هستیم

با اهل و عیال و منزل و زن و بچه و بقچه و فلاسک چای و زنبیل و زیر انداز.

اخبار بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.