هرگز نمی توانید با تاریکی به جنگ تاریکی بروید! تاریک تنها با نور نابود می شود.

این جمله بسیار زیبای در آغاز فیلم  و به گمان من یکی از اثرگذار ترین لحظات فیلم بود.

به نظر می رسد این فیلم در حوزه سفر قهرمانی نمونه خوبی باشد.

مخصوصا در:

رابطه پدر و پسر و رابطه پسر در اجتماع

زخم ها دوران کودکی و اثر آن در بزرگسالی

پذیرش اشتباهات و شکست ها و ایجاد فضای تغییر

این فیلم آرک تایپ های متعددی را به نمایش گذاشته است.

هفایستوس

آرس

آرتمیس

آپولو

 

اما به گمانم نکته مهم فیلم حرکت بر سیاق واقعیت تاریخ و پیام پختگی هفایستوس است.

دیدن این فیلم را از دست ندهید.