سلام 

بیگمان بعد از اجرای بسیار بسیار زیبای تئاتر بینوایان این اجرا در روان من حک خواهد شد.

تئاتری عمیق، پر نوسان، پر نکته و گویا!

تئاتری که بیگمان زبانی ساده برای بیان فلسفه و دردمندی ناشی از فهم عمیق زندگی بود.

تئاتر سقراط و نقش پوزیدون گونه افلاطون ( ایوب آقاخانی) و نقش هتیرا گونه ( لادن مستوفی) دقیقا اشاره به حضور آرک تایپ های عمیق در این داستان دارد.

در این اجرا من

هادس

پوزیدون

هفایستوس

آپولو

هرمس

هرا

هتیرا

آفرودیت

و آرتمیس

را مشاهده کردم