سلام

به گمانم فیلم هیچ کجا هیچکس بهترین مثال برای فیلمی است که نامش همانند سناریو طراحی شده است.

فیلمی پر ستاره اما سر از هیچ کجا و هیچکس در می آورد.

در این فیلم بی روحی و بی حسی محمدرضا فروتن ( هادس - آرس )

صورتی سرشار از درد و زخم صابر ابر ( پوزیدون هفایستوس )

انتقام آنی و سریع رضا کیانیان ( پوزیدون و آرس )

انفعال بهاره کیان افشار ( پرسفون)

جنگجویی مهناز افشار ( آرتمیس)

به چشم می خورد.

اما بدون هیچ شرحی باید بگویم که سناریوی فیلم ضعیف طراحی شده است.