سلام

از کارهای ایوب آقاخانی همیشه قدرت اجرا و کلاسیک بودن شکل تئاتر را به خاطر دارم

این تئاتر هم از همین سنخ است.

آرک تایپهایی که به نظر می رسد در این اجرا قابل تشخیص است عبارتند از:

پرسفون خام که می تواند همانند طوطی تکرار کند، هفایستوس در جامعه که تو را در اقلیت نگه می دارد.

آپولو و هادس در امر قضاوت های صریح جامعه.

دیمیتر آن هنگام که غم از دست دادن فرزند را دارد و دنیا را تاریک می بیند.

در کل این تئاتر را می پسندم.