دوستان و دانشجویان عزیز دپارتمان
شماره حساب نماینده مرکز صلح و محیط زیست خانم جرنگی تغییر کرده است. لطفا جهت ثبت نام های آینده مبالغ شهریه را به حسابهای زیر واریز کنید و از واریز وجه به حساب قبلی جدا خودداری نمایید چون امکان استرداد وجوهی که به حساب اشتباه واریز شود به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
شماره کارت و حساب جدید در نزد بانک صادرات 
شماره کارت: 6037691752940262
شماره حساب:0104560455002
به نام معصومه جرنگی