سلام

فراوان از سفر قهرمانی و چرخه های مختلف آن صحبت کرده ام و نوشته ام

همچنین نوشته بودم که گاهی سفر قهرمانی در منزلگاه دوازدهم که همانا دلقک باشد متوقف نخواهد شد و باز به معصوم باز می گردد.

و امشب فیلمی را در سینما دیدم که این مفهوم را برای من عینی ساخت امشب من از همان آهان های مشهور گفتم

فیلم عشق

صدای ماما در نوزادی

و صدای ماما در کهنسالی 

یک مفهوم را دارد : توجه کنید به من

و من تعریف واژه عشق را در شناخت مرزها و پذیرش کامل فرد مقابل دیدم ! نه آنطور که ایده آل من است

فیلم از عشق معنی جدیدی می سازد! در زمانه ای که همواره عشق و آتش جوانی و شور هیجان گذرای آن دیده می شود و آموخته می شود که این سنخ عشق میراست و ماندگار نیست

و گمان من این است که این فیلم تلنگری ماندار در روان بشر خواهد بود از بیداری عاطفی و ماندگاری معنی عشق.