فیلمی بسیار زیبا

که پیشنهاد می کنم ببینید!

چه می شود اگر در سفر قهرمانی متوجه بشویم که گویا نقش ما بد بودن و شرور بودن است؟

چه می شود اگر برای شرور بودن در زندگی هزاران دلیل منطقی داشته باشیم؟

مگر انسانهای شرور عاشق نمی شوند؟

حالا فرض کنیم شرارت پیروز شد، آیا همچنان یکه تاز خواهد بود و یا اینکه به نیروی عدالت و خیر برای بقای خودش نیاز خواهد دادد.

آیا شرارت می تواند خوب شود؟

آیا شرارت لباسی برای پوشاندن نقاط ضعف و قوت ما نیست؟

 

این فیلم دارای چندین پارادوکس زیباست که توصیه می کنم آنرا ببینید

 یتیمی قهرمان داستان در این فیلم سازنده است و اورا از جلوه های شرارت باز می دارد