سلام 

یکی از زیباترین فیلم ها در حوزه  فرافکنی آنیما ا فیلم Ex Machina می باشد.

یک طراح هوش مصنوعی تمام تلاش مخفیانه خود را بکار می بندد تا یک پروژه را به ثمر بنشاند. در او ترکیبی از آپولو و هفایستوس را دیدم. او مخفیانه پروژه خود را پیش می برد و روابط مخفیانه ای با روبات های خود دارد.

اما بهترین روباتش خودش را در ترکیب زیبای دو آرک تایپ به نمایش می گذارد: آفرودیت و پرسفون

این دو آرک تایپ زیبا تجلی معصومیت در کنار جذابیت هستند.

در حقیقت به نوعی تجلی کننده ویژگی های زن ایده آل در روان مرد طراح خواهند بود.

این فیلم در کنار چالشهای تخیلی دیگر، به گمان من یک نمونه زیبا از جنس فرافکنی های مردانه در زندگی را بنمایش می گذارد.