سلام

در میان تئاترهایی که در این مدت اجرا می شود، تئاتر نسبتامطلوبی که مشاهده کردم شیش و هشت بود.

در این اجرا بیش از هر چیز جلوه های طنز نمایش داده شد و بر اساس آن سناریوها شکل گرفت.

نقدی که می توانم به این اجرا داشته باشم کسل کننده و شفاف نبودن مسیر اجرای نمایش بود که به گمانم در بیست دقیقه آخر همه چیز برای بیننده شفاف می شود.

پر جلوه ترین آرک تایپ در این تئاتر هفایستوس است که با جلوه هایی از طنز و استفاده از طنزتلخ و حتی استفاده از نمادها و رفتارهای هفایستوس و دیونوسوس، به جذابیت این اجرا کمک کرده است.