شرایط

شرایط هموار کننده سایه های ما خواهند بود.

آیا برای زندگی زیست نکرده مان می جنگیم؟

آیا برای تجربه های سرکوب شده مان در نبرد هستیم

شرایط پاسخگوی نیاز ما هستند ( آیا؟ )

نبردی از جنس سایه

نبردی از جنس تعصب

هرآنچه که بیشتر سرکوبش کنی قدرت بیشتری در روانت پیدا میکند...

دانشی که به عمیق شدن مان کمک نکند به ما خیانت خواهد کرد!

حتی در معنویت...